Losowe nowości

Wojewódzki Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej

27 kwietnia 2018 r., wzięliśmy udział w Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który odbył się w Domu Kultury, w Nowogrodzie Bobrzańskim. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów: Iwo Katyński – kl. III, Dominika Walenczak – kl. VII, Alicja Fartuszyńska – kl. IV. Z ogromną radością informuję, że:
I miejsce zdobyła Dominika Walenczak  (kl. IV – VII )
II miejsce zdobył  Iwo Katyński (kl. I – III )
Wielkie gratulacje należą się uczniom  i nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do występów.
Klasy  I –III  pani Barbara Mech, klasy IV- VIII pani Karina Piwowar.

Notatkę opracowała Karina Piwowar

ZDJECIA

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
Artykuły przedszkola - Aktualności przedszkola
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 lutego 2009 08:58

ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W SZLICHTYNGOWEJ

I.Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci obejmuje:
1.1. Określenie miejsc organizacyjnych w przedszkolu.
1.2. Ogłoszenie o rekrutacji do przedszkola.
1.3. Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola
1.4. Powołanie Społecznej Komisji Rekrutacyjnej
1.5. Ustalenie terminu posiedzenia komisji.
1.6. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2. Postępowanie Społecznej Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Do Przedszkola Samorządowego w Szlichytyngowej prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Liczba oddziałów określona jest corocznie w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” .

4. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy. W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy Szlichtyngowa , kierować się należy:
a) wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończeniu rekrutacji podstawowej
b) sytuacją rodzinną
c) miejscem pracy rodziców
d) miejscem zamieszkania w pobliżu przedszkola.

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Szlichtyngowa według w/w kryteriów odbywać się będą w ostatnim tygodniu sierpnia poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego.

5. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się corocznie w następujących terminach:
5.1. Od 1marca do 30 kwietnia – rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
5.2. Do 20 maja – prace kwalifikacyjne, sporządzanie protokołu.
5.3. Do 31 maja – wywieszenie na tablicy ogłoszeń imiennych list  dzieci przyjętych i nieprzyjętych z informacją do kogo i w jakim terminie należy składać odwołanie.
5.4. Ostatni tydzień sierpnia – rekrutacja uzupełniająca.

6. Zasady pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do    przedszkola :
6.1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy już uczęszczające do przedszkola.
6.2. Dzieci zdeklarowane na 9 godzin i 2 posiłki.
6.3. Dzieci, które ukończyły 3 latka ( na dzień 1 września).
6.4. Matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.
6.5. Z rodzin zastępczych.
6.6. Rodziców pracujących zawodowo.
6.7. Nauczycieli, na równych z innymi dziećmi warunkach.
6.7. Matek niepracujących , które opiekują się jednocześnie rodzeństwem niepełnosprawnym.
6.8. Których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola, jeśli spełniony jest jeden z warunków określonych wyżej.
6.9. Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej).

III. Skład Komisji Rekrutacyjnej

1. W skład Komisji wchodzą:
1.1. Wicedyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych
1.2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
1.3. Przedstawiciel Rady Rodziców.

2. Komisja, o której mowa w ust. 6, sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego i wywiesza listę dzieci przyjętych do Przedszkola w budynku Przedszkola. Od decyzji w sprawie nie przyjęcia dziecka do Przedszkola, rodzicom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.

3. Dyrektor może przyjmować dzieci zgłoszone do Przedszkola wciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc. W sytuacjach szczególnych, o przyjęciu decyduje Społeczna Komisja Rekrutacyjna.

IV. Zasady ogłaszania rekrutacji

1. Podstawową rekrutację ogłasza dyrektor Przedszkola Samorządowego w formie:
a) pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

1.1. Termin składania przez rodziców „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” upływa 30 kwietnia.
1.2. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola udostępniony  jest zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sp.szlichtyngowa.org, na tablicy ogłoszeń w przedszkolu  oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

V. Dokumenty dotyczące rekrutacji

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
1.1 „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”,
1.2 Inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb.

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:
2.1. Imienne wykazy zgłoszonych dzieci;
2.2. „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola”, oraz inne dokumenty złożone przez rodziców.

3. Społeczna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:
a) listę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy przyjętych do przedszkola.
b) Wykaz wolnych miejsc
c) Listę dzieci nieprzyjętych

VI. Zadania dyrektora przedszkola i sekretariatu.

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej.
1.1. Wywieszanie informacji o terminie rekrutacji i niniejszego regulaminu,
1.2. Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym regulaminie,
1.3. Wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
1.4. Sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
a) datę i miejsce urodzenia dziecka,
b) imiona i nazwiska rodziców )prawnych opiekunów
c) stałe miejsce zamieszkania,
d) czas pobytu dziecka w przedszkolu zgłoszony przez rodziców,
e) wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu (orzeczenia i zaświadczenia lekarskie),
f) prace rodziców,
g) czytelność zapisów i pieczęci w „Karcie zgłoszenia” i innych dokumentach.

1.5. Sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu dzieci zgłoszonych z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:
a) nazwiska i imiona dzieci
b) adresy zamieszkania
c) informacje o pełnym lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Wywieszanie informacji przyjętych z posiedzenia Społecznej Komisji Rekrutacyjnej.

VII. Zadania przewodniczącego Społecznej Komisji Rekrutacyjnej.

1. Organizowanie posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postępowania niniejszego Regulaminu.

2. Prowadzenie prac Komisji z uwzględnieniem następujących czynności:
2.1. Zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych w przedszkolu –   25; (lub innej zgodnej z decyzja dyrektora Przedszkola Samorządowego);
2.2. Zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola;
2.3. Zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola;
2.4. Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora przedszkola.
2.5. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym:
a) Składania, podpisów przez członków Komisji;
b) protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania;
c) sporządzania list dzieci, o których mowa w rozdz. V pkt.3.

3. Wywieszenie list dzieci na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i szkole do dnia 31 maja.

VIII. Przepisy końcowe.

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy – ramowy statut przedszkola – 25 dzieci w oddziale.
Decyzję o zwiększonej liczbie dzieci podejmuje dyrektor.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II, punkty 1-3.

4. Dzieci  do przedszkola przyprowadzane/przywożone i odbierane są wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
(przez rodziców lub prawnych opiekunów) – we własnym zakresie.
Przedszkole nie zapewnia dowożenia dzieci do placówki.

 

Różności

Pomocne w nauce

Statystyka

Użytkowników : 9
Artykułów : 778
Odsłon : 1603359

Archiwum

  • 2018 (47)
  • 2017 (79)
  • 2016 (69)
  • 2015 (70)
  • 2014 (39)
  • 2013 (67)
  • 2012 (55)
  • 2011 (109)
  • 2010 (106)
  • 2009 (121)